Teckning och inlösen av andelar

Teckning av andelar sker hos RAM ONE AB den sista bankdagen i varje månad

Anmälan om teckning skall vara Bolaget tillhanda senast två bankdagar före sista bankdagen i månaden. Anmälan som inkommer vid senare tidpunkt kan godkännas av Bolaget, dock endast under förutsättning att teckningslikviden erläggs i tid. Samtliga anmälningar behandlas med iakttagande av likabehandlingsprincipen.

Teckningsbeloppet ska finnas på Fondens teckningskonto senast två bankdagar före teckningsdagen.

RAM ONE AB marknadsför två andelsklasser:

  • Andelsklass A: Icke utdelande ISIN kod: SE0001956350
  • Andelsklass B: Utdelande ISIN kod: SE0006091484

Minimibeloppet i ovanstående andelsklasser uppgår enligt fondbestämmelserna till 1 miljoner kronor för ny andelsägare och till 100 tusen kronor för befintliga andelsägare.

Fondandelsägare kan begära inlösen per sista bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara Bolaget tillhanda senast tio bankdagar före sista bankdagen i månaden.

Mer information om RAM ONE  finns i  Fondens faktablad, informationsbroschyr,fondbestämmelser, halv och helårsrapport vilka kan beställas hos RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00. Anmälningssedel och uttagssedel samt samt övrig information kan också beställas hos RAM ONE AB.

Bloomberg ticker: RAMONE1 SS

  • Skriv eventuellt meddelande samt vilken information du eftersöker
Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.