Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsöversikt för RAM ONE AB

Hållbarhet för oss

RAM ONE AB är en svensk oberoende förvaltare som grundandes 2002 då fonden RAM ONE lanserades. Vår Investeringsfilosofi, vilken finns beskriven i vårt prospekt, har en stark fundamental orientering med utgångspunkt i de enskilda företagen och dess värdering. Analysen syftar till att identifiera företagsspecifika långa och korta positioner med potential till attraktiv riskjusterad avkastning.

Det är vår övertygelse att analys av hållbarhetsfaktorer bidrar till bättre riskjusterad avkastning, varför de bolag RAM investerar i är bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. RAM undertecknade UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, sommaren 2015, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. UNPRI:s sex principer utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete. För mer information besök www.unpri.org.

Hållbarhet i investeringsprocessen

RAM:s fundamentala ansats inbegriper analys av hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. De företag som kan komma i fråga för investeringar har en tydlig och verifierbar hantering/policy för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. Intressanta investeringsobjekt har dessa frågor hanterade på ett förtroendegivande sätt och det blir därmed ett investeringskriterium.

RAM exkluderar inte sektorer/segment per se. Bolagets grundläggande inställning kring omdiskuterade produkter och tjänster är först och främst huruvida det är inom ramen för legal verksamhet i Sverige eller ej.

Hållbarhet i ägararbetet

Diskussion och kommunikation med bolagens ledningsgrupper är en central del av RAM:s analysprocess, eftersom den ger investeringsorganisationen insikter om ledningens kvalitet, affärsmodell, finansiell strategi och framtida affärsmöjligheter. Genom att förstå hur hållbarhet integreras i företagens långsiktiga strategi och beslutsprocess kan RAM utvärdera potentiella riskfaktorer, kommunicera egna åsikter och vid behov rekommendera förändringar. Det är dock viktigt att notera att RAM inte tar en aktivistroll i sina investeringar.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

RAM använder sig främst av intern kompetens i hållbarhetsarbetet. Alla portföljförvaltare och analytiker har grundläggande kunskaper i att analysera hållbarhetsfaktorer. I de fall vi inte har tillräcklig kunskap om en specifik nyckelfaktor inom hållbarhet, utbildas investeringsorganisationen externt och/eller inhämtar relevant information från exempelvis konsulter och andra motparter.

RAM:s hållbarhetsarbete beskrivs i en årlig rapport som sammanställs till UNPRI – FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar. För mer information besök www.unpri.org.

Mer information om RAM ONE finns i Fondens faktablad, informationsbroschyr, helårsrapport, halvårsrapport och fondbestämmelser vilka kan beställas hos RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.