PUL och Integritetspolicy

PUL och Integritetspolicy

Fastställd av styrelsen i RAM ONE AB vid styrelsemöte den 24 maj 2016

1. Personuppgiftsansvar

1.1 RAM One AB (“Bolaget”), organisationsnummer 556629-1950, Box 1744, 111 87 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Bolagets webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

1.2 Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

1.3 Behandlingen har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). I förhållande till dessa lagar är personuppgiftslagen subsidiär.

2. Personuppgiftsbehandling

2.1 Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, andelsägarinformation från köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

2.2 Uppgifterna kan användas av Bolaget för fakturering, information och leverans av tjänsterna, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.3 Uppgifterna kan analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4 Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5 Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

3. Bevarande av personuppgifter

3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke samt i den mån andra regelverk kräver att personuppgifter sparas. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

4. Gallring av personuppgifter

4.1 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

4.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

5. Hantering av cookies

5.1 Bolaget använder sig av cookies från Google. Google Analytics: http://www.google.com/analytics/

5.2 Google Analytics är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics möjliggör för Bolaget att samla in och analysera data. Bolaget använder Google Analytics för ta emot information om hur användare hittar vår Webbsida och hur de använder den. Google Analytics hjälper Bolaget att förbättra vår Webbsida och säkerställa att vår Webbsida möter användarnas behov.

Google Analytics ger Bolaget tillgång till anonym information beträffande antal besökare på Webbsidan samt vilka sidor de besöker. Bolaget lämnar inte ut någon personlig identifierbar information från cookie användningen till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss reklamkampanj. Den tid som cookien lagras varierar från några dagar till ett drygt år, beroende på hur ofta användaren besöker Bolagets Webbsida.

6. IT-säkerhet

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

Bolaget har en särskild policy upprättad för hanteringen av informationssäkerhet i detta hänseende.

7. Registerutdrag och Personuppgiftsombud

7.1 Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

7.2 Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

7.3 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Bolagets personuppgiftsombud som nås på:
Wetterberg Advokatbyrå. Att: Advokat Dag Wetterberg, Box 16422, 103 27 STOCKHOLM