Disclaimer

Friskrivning.

Fonden RAM ONE  och RAM Long Active Value (RAM LAV) förvaltas av AIF-förvaltaren RAM ONE AB och är alternativa investeringsfonder (specialfonder) enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. RAM ONE och RAM LAV är således inte att betrakta som så kallade UCITS-fonder och omfattas inte av UCITS-direktivet. Informationen på hemsidan kompletteras av den information som finns i respektive fonds informationsbroschyr, PRIIP KID-faktablad och fondbestämmelser. Dessa kan erhållas kostnadsfritt från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Andelarna i RAM ONE och RAM LAV får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige.

Andelarna i RAM ONE och RAM LAV har inte och kommer inte att registreras i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien. Andelarna får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning är eller skulle vara olagligt. För vidare information se Informationsbroschyrerna.

RAM ONE och RAM LAV riktar sig inte till personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i respektive Fond att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. RAM ONE AB och har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag.

Informationsbroschyrerna och annan information om RAM ONE eller RAM LAV får inte distribueras till eller i land där sådan distribution eller lämnande av erbjudande att köpa andelar kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land. RAM ONE AB har inte i något annat land än i Sverige vidtagit några åtgärder för att försäkra att förvärv av fondandelar får ske i enlighet med tillämpliga lagar.

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE och/eller RAM LAV inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE och/eller RAM LAV återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av Fondernas sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Tvist eller anspråk rörande RAM ONE och/eller RAM LAV skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short är en SICAV som följer reglerna i UCITS-direktivet. SICAV:en står under Finansinspektionen i Luxemburgs (CSSF:s) tillsyn och har sitt säte i Luxemburg. Rational Asset Management – Equity Long/Short förvaltas av RAM ONE AB genom bolagets diskretionära förvaltningstillstånd. Legal information och information om risker gällande fonden finns beskriven i fondens informationsbroschyr och faktablad, tillgänglig via RAM ONE AB:s hemsida här: Fonddokument UCITS.

Andelarna i Rational Asset Management – Equity Long/Short får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige och Luxemburg.

Andelarna i Rational Asset Management – Equity Long/Short har inte och kommer inte att registreras i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien. Andelarna får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning är eller skulle vara olagligt.

Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, RAM LAV och Rational Asset Management – Equity Long/Short och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i RAM ONE, RAM LAV eller Rational Asset Management – Equity Long/Short. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av RAM ONE AB:s förvaltade fonder och de risker som är förknippade därmed.

Informationen i det här dokumentet är framtaget av RAM ONE AB och innehåller endast generell information vilken inte tar hänsyn till en investerares individuella motiv, finansiella situation eller behov. Innan en investerare förvärvar andelar i någon av fonderna RAM ONE AB förvaltar bör densamma uppsöka professionell rådgivning för att utreda om fonden är lämplig utifrån densammas investeringsbehov, tidsperspektiv och finansiella förutsättning. Investeringar i fondandelar är förenade med risker, vilka bland andra är derivatrisk, motpartsrisk, koncentrationsrisk, valutarisk, operationella risker samt områdesrisk. Ovan risker finns beskrivna i fondens faktablad (Key Investor Information Documents) vilka finns tillgängliga här: FundRock Manangement Company S.A.

Det finns inga garantier för att en investering i Rational Asset Management – Equity Long/Short inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Rational Asset Management – Equity Long/Short återfår hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID-faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.