Disclaimer

Friskrivning.

Fonden RAM ONE förvaltas av AIF-förvaltaren RAM ONE AB och är en alternativ investeringsfond (specialfond) enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. RAM ONE är således inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond och omfattas inte av UCITS-direktivet. Informationen på hemsidan kompletteras av den information som finns i informationsbroschyren, faktabladet och fondbestämmelserna för RAM ONE. Dessa kan erhållas från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Andelarna i RAM ONE får marknadsföras till både professionella och icke professionella investerare inom Sverige. AIF förvaltaren har även rätt att marknadsföra andelar i RAM ONE till professionella investerare i Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Storbritannien, och Norge. Information på engelska kan erhållas från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Andelarna i RAM ONE har inte och kommer inte att registreras i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien. Andelarna får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller försäljning är eller skulle vara olagligt. För vidare information se Informationsbroschyren.

RAM ONE riktar sig inte till personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. RAM ONE AB och har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag.

Informationsbroschyren och annan information om RAM ONE får inte distribueras till eller i land där sådan distribution eller lämnande av erbjudande att köpa andelar kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land. RAM ONE AB har inte i något annat land än i Sverige vidtagit några åtgärder för att försäkra att förvärv av fondandelar får ske i enlighet med tillämpliga lagar.

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE återfår hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av Fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Denna hemsida är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av AIF-förvaltaren RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i fonden RAM ONE.

RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och de risker som är förknippade därmed.

Tvist eller anspråk rörande RAM ONE skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.