RAM Equity Long/Short

RAM Equity Long/Short

Rational Asset Management – Equity Long/Short är en dagligt handlad global lång/kort aktiehedgefond som förvaltas diskretionärt av RAM ONE AB. Fonden investerar i tydligt fördefinierade sektorer med en kärna av nordiska företag. Normalt är mer än 50% av portföljen investerad i Norden. Fondens målsättning är att generera högsta möjliga avkastning på lång sikt med en balanserad risknivå.

Rational Asset Management – Equity Long/Short är en SICAV som följer reglerna i UCITS-direktivet. SICAV:en står under Finansinspektionen i Luxemburgs (CSSF:s) tillsyn och har sitt säte i Luxemburg. Fonden placerar huvudsakligen i börsnoterade värdepapper, främst aktier och derivat av dessa.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Mer information om Rational Asset Management – Equity Long/Short finns i fondens faktablad, prospekt och hel- och halvårsberättelse som finns att tillgå under fliken Fonddokument..

Legalt namn Rational Asset Management – Equity Long/Short
Kategori Hedgefond – lång/kort aktier
Fondens startdatum 31 augusti 2015
Valuta SEK och EUR
Likviditet Daglig
Målsättning Absolut avkastning: 6-8 procent per år (över tiden)
Fast förvaltningsarvode 1 procent och 1.5 procent
Resultatbaserat arvode 20% av ökningen av andelarnas värde – om vissa villkor uppfyllts.*
Fondstruktur SICAV – UCITS
Hemvist Luxemburg
Förvaltare RAM ONE AB
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Administratör European Fund Services S.A.
Management Company FundRock Management Company S.A.
Andelsklasser Se nedan. Institutionell (IC) / Distribution – utdelande (ID)/ Retail (RC)/ High-Net-Worth (HNW)

*I fondens informationsbroschyr kan du finna mer information om avgifter under rubriken “Fees, Charges and Expenses”. Informationsbroschyren innehåller även mer information om den prestationsbaserade avgiften.

Andelsklass ISIN-kod Minsta investering Fast förvaltningsarvode Rörligt arvode
IC (SEK) LU1207429736 SEK 1.000.000 1% 20%
IC (H-EUR) LU1207430155 EUR 1.000.000 1% 20%
ID (SEK) LU1207430585 SEK 1.000.000 1% 20%
HNW (SEK) LU1207430825 SEK 500.000 1% 20%
RC (SEK) LU1207429579 SEK 10.000 1.5% 20%
RC (H-EUR) LU1207429900 EUR 1.000 1.5% 20%
Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.