Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode

Nedan lista visar Rational Asset Management – Equity Long/Shorts:s andelsklasser samt nivåer för arvode. För mer information och räkneexempel,vänligen se fondens informationsbroschyr och faktablad under fliken Fonddokument.

Andelsklass ISIN-kod Minsta investering Fast förvaltningsarvode Rörligt arvode
IC (SEK) LU1207429736 SEK 1.000.000 1% 20%
IC (H-EUR) LU1207430155 EUR 1.000.000 1% 20%
ID (SEK) LU1207430585 SEK 1.000.000 1% 20%
HNW (SEK) LU1207430825 SEK 500.000 1% 20%
RC (SEK) LU1207429579 SEK 10.000 1.5% 20%
RC (H-EUR) LU1207429900 EUR 1.000 1.5% 20%

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och Rational Asset Management – Equity Long/Short och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.