Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi

RAM ONE AB förvaltar fonden Rational Asset Management – Equity Long/Short genom samma beprövade investeringsstrategi och inriktning som förvaltarna gjort och haft sedan 2002. Investeringsprocessen har stark fundamental orientering – aktiekursen för ett bolag bestäms över tiden av bolagets underliggande avkastningsförmåga.

Rational Asset Management – Equity Long/Short:s placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad long/short global equity fond, som för närvarande har ett huvudsakligt fokus på norden.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som har en absolut målsättning gällande avkastning. Aktivt förvaltade fonder kan antingen ha som målsättning att överträffa avkastningen hos ett jämförelseindex eller att generera avkastning i absoluta tal dvs. att fonden har som målsättning att skapa en positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. Fondens mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital, med en balanserad risknivå och oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden har därför inget jämförelseindex.

För en investerare kan en placering i fonden leda till att avkastningen höjs samtidigt som risknivån i portföljen sänks.

Fonden har en multi-strategy-inriktning, vilket innebär att fondens sammansättning huvudsakligen utgörs av långa och korta riktningsorienterade positioner. Kvantitativa strategier – relativa positioner och risk arbitrage-positioner tillämpas också i mindre omfattning. Fonden utnyttjar kort exponering och derivatstrategier i förvaltningen.

Fondens medel får vara placerade i svenska och utländska överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. Rational Asset Management – Equity Long/Short placerar huvudsakligen i börsnoterade värdepapper och derivat av dessa.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.