RAM Long Active Value

RAM Long Active Value

RAM Long Active Value är en aktiefond vars exponering mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument, direkt eller indirekt ska uppgå till minst 90 procent av Fondens värde. Fonden ska ha en exponering, direkt eller indirekt, om minst 80 procent av Fondens värde mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är noterade i Sverige eller som emitterats av bolag med säte i Sverige.

Fonden tillämpar en investeringsprocess med stark fundamental orientering – aktiekursen för ett bolag bestäms över tiden av bolagets underliggande avkastningsförmåga. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att identifiera investeringar där den underliggande tillgången bedöms ha ett värde som överstiger marknadspriset. Detta görs främst genom en gedigen bottom-up analys där förvaltarna bildar sig en uppfattning om ett bolags långsiktiga utvecklingspotential. RAM Long Active Value:s mål är att över tid skapa en minst lika god avkastning som den bredare marknaden, men till en lägre risknivå, mätt som standardavvikelse.

RAM Long Active Value står under Finansinspektionens tillsyn och är en svensk alternativ investeringsfond, specialfond, enligt Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561). Fonden är en aktivt förvaltad fond och relevant jämförelseindex är SIX RX.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Mer information om RAM Long Active Value finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, hel- och halvårsrapport samt fondbestämmelser vilka går att beställa kostnadsfritt från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Fondens startdatum 30 september 2022
Valuta SEK
Likviditet Månatlig
Fast förvaltningsarvode 1.3 procent per år
Resultatbaserat arvode 15 procent av totalavkastningen som överstiger SIX RX
Fondtyp AIF (specialfond)
Hemvist Sverige
Andelsklasser Andelsklass A och B (utdelande)
Förvaltare RAM ONE AB
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

 

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.