Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode

Av fondens medel skall ersättning betalas till RAM ONE AB för fondens förvaltning. Ersättningen till Bolaget omfattar även Bolagets kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet för dess förvaringsverksamhet samt tillsynskostnader till Finansinspektionen.

Fast arvode
Till Bolaget utgår en fast ersättning om 1,3 procent av respektive andelsklass A och B per år. Detta arvode skall betalas månadsvis i efterskott och beräknas utifrån andelsklassens värde per den sista bankdagen i föregående månad.

Performance-arvode
Härutöver utgår ett performancearvode enligt kollektiv modell till Bolaget om 15 procent av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel, definierad som SIX RX. Med totalavkastning avses den procentuella förändringen av värdet på en fondandel under en kalendermånad med hänsyn tagen till eventuell lämnad utdelning och efter avdrag av den fasta ersättningen enligt ovan. Eventuellt performancearvode skall i enlighet med ovan beräknas och utbetalas månadsvis till Bolaget. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning.

Om fonden under någon månad har en negativ avkastning och det under en senare månad uppstår en positiv avkastning skall inget performancearvode utgå förrän tidigare månad/månaders negativa avkastning har kompenserats.

För mer information och beräkningsexempel hänvisas till Fondens fondbestämmelser och Informationsbroschyr.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.