Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar - RAM Long Active Value

Hållbarhetsrelaterade upplysningar RAM Long Active Value
EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter skapar möjligheter att öka jämförbarheten hos informationen om finansiella produkters hållbarhetsprofil. I länken nedan framgår information om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonden RAM Long Active Value Hållbarhetsrelaterade upplysningar – RAM Long Active Value – Sammanfattning.

Vill du veta mer?
Mer information om RAM Long Active Value och dess hållbarhetsarbete finns i fondens informationsbroschyr, halv- och helårsrapport, hållbarhetsrapport, policy för integrering av hållbarhetsrisker samt Förköpsinformation – RAM Long Active Value. RAM:s hållbarhetsarbete beskrivs även i en årlig rapport som sammanställs till UNPRI – FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar. För mer information besök UNPRI:s hemsida. Hållbarhetsöversikten uppdateras minst årligen och senast den 1 april.

Information om fonden återfinns även i fondens PRIIP-faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Alla dokument kan beställas kostnadsfritt från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.