Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi

Fonden är en aktiefond vars exponering mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument, direkt eller indirekt, ska uppgå till minst 90 procent av Fondens värde. Fonden ska ha en exponering, direkt eller indirekt, om minst 80 procent av Fondens värde mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är noterade i Sverige eller som emitterats av bolag med säte i Sverige.  Fonden får även till viss del placera i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument noterade utanför Sverige men inom EES.

Bolaget tillämpar en investeringsprocess med stark fundamental orientering – aktiekursen för ett bolag bestäms över tiden av bolagets underliggande avkastningsförmåga. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att identifiera investeringar där den underliggande tillgången bedöms ha ett värde som överstiger marknadspriset. Detta görs främst genom en gedigen bottom-up analys där förvaltarna bildar sig en uppfattning om ett bolags långsiktiga utvecklingspotential. Vikt läggs vid att fastställa bolagets ”sanna värde”, bland annat med hjälp av finansiella modeller, företagsbesök, möten med företagsledning, konkurrentbevakning och kontakter med analytiker.

RAM Long Active Value:s mål är att över tid skapa en minst lika god avkastning som den bredare marknaden, men till en lägre risknivå, mätt som standardavvikelse.

Hållbarhetsrisker är integrerade som en del i investeringsprocessen och fonden främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden kommer huvudsakligen att placera i börshandlade aktier.

Fonden är en aktivt förvaltad fond och relevant jämförelseindex är SIX RX.

RAM Long Active Value är en specialfond vilket innebär att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.