RAM ONE

RAM ONE

RAM ONE är en global long/short aktiehedgefond. Fonden investerar i tydligt fördefinierade sektorer med en kärna av nordiska företag. Normalt är mer än 50% av portföljen investerad i Norden. RAM ONEs målsättning är att generera högsta möjliga avkastning på lång sikt med en balanserad risknivå.

RAM ONE står under Finansinspektionens tillsyn och är en svensk alternativ investeringsfond, specialfond, enligt Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561). Det innebär att Finansinspektionen har givit vissa undantag från placeringsreglerna och andra regler i Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Bland annat får Fonden utnyttja blankningar i sin förvaltning och får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Mer information om RAM ONE finns i  Fondens faktablad, informationsbroschyr, hel och halvårsrapport och fondbestämmelser som går att beställa kostnadsfritt från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Strategi Global equity long/short
Fondens startdatum 15 november 2002
Valuta SEK
Likviditet Månatlig
Fast förvaltningsarvode 1 procent per år
Resultatbaserat arvode 20 procent av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode
Fondtyp AIF
Hemvist Sverige
Andelsklasser Andelsklass A och B (utdelande)
Förvaltare RAM ONE AB
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Bloomberg RAMONE1 SS Equity
Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.