RAM ONE

RAM ONE

RAM ONE är en global long/short aktiehedgefond. Fonden investerar i tydligt fördefinierade sektorer med en kärna av nordiska företag. Normalt är mer än 50% av portföljen investerad i Norden. RAM ONEs målsättning är att generera högsta möjliga avkastning på lång sikt med en balanserad risknivå.

RAM ONE står under Finansinspektionens tillsyn och är en svensk alternativ investeringsfond, specialfond, enligt Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561). Det innebär att Finansinspektionen har givit vissa undantag från placeringsreglerna och andra regler i Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Bland annat får Fonden utnyttja blankningar i sin förvaltning och får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra.  Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Mer information om RAM ONE finns i  Fondens faktablad, informationsbroschyr, hel och halvårsrapport och fondbestämmelser som går att beställa från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Strategi Global equity long/short
Fondens startdatum 15 november 2002
Valuta SEK
Likviditet Månatlig
Fast förvaltningsarvode 1 procent per år
Resultatbaserat arvode 20 procent av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode
Fondtyp AIF
Hemvist Sverige
Andelsklasser Andelsklass A och B (utdelande)
Förvaltare RAM ONE AB
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Bloomberg RAMONE1 SS Equity
Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.