Avkastning och andelsvärde

Avkastning (%) och andelsvärde

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Avkastning andelsklass A 1
November 2021 +1.17
2021 YTD -0.52
Sedan start (2002-11-15 till 2021-11-30) 177.02

 

Rullande data 12 månader 24 månader 36 månader
Avkastning 3.26 19.96 17.15
Standardavvikelse 6.35 10.20 9.05
Sharpe-kvot 2 0.57 0.97 0.66

 

Andelskurs RAM ONE 3 2021-11-30
Andelsklass A (ISIN kod SE0001956350) 1 652.54
Andelsklass B (ISIN kod SE0006091484) 1 214.81

 

Historisk månatlig avkastning RAM ONE

 

1 Netto efter fast och performance-arvode. Avser en andelsägare som varit med sedan start och behållit sina andelar under hela perioden. Angiven avkastning kan avvika från en andelsägares individuella avkastning då performance-arvode beräknas individuellt för varje andelsägare och beror på tidpunkt för investering i Fonden. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

2 Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

3 Observera att en jämförelse mellan förändring i andelsvärde enligt ovan och rapporterad avkastning efter fast och performance-arvode inte är relevant då RAM ONE tillämpar ett emissionsförfarande som innebär att kvarvarande andelsägare gottskrivs nya andelar samtidigt som andelsvärdet minskar. För fullständig information om RAM ONEs debitering av avgifter se Fondens informationsbroschyr som kan erhållas hos RAM ONE AB.

 

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och Rational Asset Management – Equity Long/Short och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.