Avkastning och andelsvärde

Avkastning (%) och andelsvärde

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Avkastning andelsklass A 1
Augusti 2023 +0.86
2023 YTD -8.68
Sedan start (2002-11-15 till 2023-08-31) 108.99

 

Rullande data 12 månader 24 månader 36 månader
Avkastning -13.49 -24.95 -16.16
Standardavvikelse 15.12 13.95 12.79
Sharpe-kvot 2 -1.01 -1.03 -0.45

 

Andelskurs RAM ONE 3 2023-08-31
Andelsklass A (ISIN kod SE0001956350) 1 246.7337
Andelsklass B (ISIN kod SE0006091484) Ej aktiv

 

Historisk månatlig avkastning RAM ONE

 

1 Netto efter fast och performance-arvode. Avser en andelsägare som varit med sedan start och behållit sina andelar under hela perioden. Angiven avkastning kan avvika från en andelsägares individuella avkastning då performance-arvode beräknas individuellt för varje andelsägare och beror på tidpunkt för investering i Fonden. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

2 Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

3 Observera att en jämförelse mellan förändring i andelsvärde enligt ovan och rapporterad avkastning efter fast och performance-arvode inte är relevant då RAM ONE tillämpar ett emissionsförfarande som innebär att kvarvarande andelsägare gottskrivs nya andelar samtidigt som andelsvärdet minskar. För fullständig information om RAM ONEs debitering av avgifter se Fondens informationsbroschyr som kan erhållas hos RAM ONE AB.

 

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.