Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode

Av fondens medel skall ersättning betalas till RAM ONE AB för fondens förvaltning. Ersättningen till Bolaget omfattar även Bolagets kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet för dess förvaringsverksamhet samt tillsynskostnader till Finansinspektionen.

Fast arvode
Till Bolaget utgår en fast ersättning om 1 procent av respektive andelsklass A och B per år. Detta arvode skall betalas månadsvis i efterskott och beräknas utifrån andelsklassens värde per den sista bankdagen i föregående månad.

Performance-arvode
Härutöver utgår ett performance-arvode till Bolaget om 20 procent av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode. Performancearvodet skall betalas månadsvis i efterskott.

Om en fondandelsägare under någon månad erhåller negativ avkastning och det under en senare månad uppstår en positiv avkastning skall inget performance-arvode erläggas av denne fondandelsägare förrän tidigare månad/månaders negativa avkastning har kompenserats.

För mer information och beräkningsexempel hänvisas till Fondens fondbestämmelser och Informationsbroschyr.