Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode

Av fondens medel skall ersättning betalas till RAM ONE AB för fondens förvaltning. Ersättningen till Bolaget omfattar även Bolagets kostnader för ersättning till förvaringsinstitutet för dess förvaringsverksamhet samt tillsynskostnader till Finansinspektionen.

Fast arvode
Till Bolaget utgår en fast ersättning om 1 procent av respektive andelsklass A och B per år. Detta arvode skall betalas månadsvis i efterskott och beräknas utifrån andelsklassens värde per den sista bankdagen i föregående månad.

Performance-arvode
Härutöver utgår ett performance-arvode till Bolaget om 20 procent av positiv avkastning efter avdrag för fast arvode. Performancearvodet skall betalas månadsvis i efterskott.

Om en fondandelsägare under någon månad erhåller negativ avkastning och det under en senare månad uppstår en positiv avkastning skall inget performance-arvode erläggas av denne fondandelsägare förrän tidigare månad/månaders negativa avkastning har kompenserats.

För mer information och beräkningsexempel hänvisas till Fondens fondbestämmelser och Informationsbroschyr.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och Rational Asset Management – Equity Long/Short och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.