Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsöversikt för fonden RAM ONE

Hållbarhet i investeringsprocessen
För RAM är hållbarhet en central del i investeringsprocessen. Samtliga bolag RAM ONE investerar i genomgår en hållbarhetsanalys där ett flertal aspekter beaktas. RAM ONE har valt att klassificera sig enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2019/2088 (“Disclosureförordningen”), det vill säga att Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper. I praktiken innebär detta att Fonden aktivt letar efter bolag som är väl positionerade ur ett hållbarhetsperspektiv, framför allt vad gäller miljörelaterade egenskaper. Detta avser dels bolag vars verksamhet bidrar, eller förväntas kunna bidra, positivt till att uppnå klimatrelaterade målsättningar (till exempel som definierat i EU:s taxonomiförordning), dels bolag vars marknader förväntas utvecklas positivt till följd av omställningen mot ökad hållbarhet.

För sociala egenskaper och bolagsstyrning gäller att fonden endast positionerar sig lång i bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. För korta positioner kan stor exponering mot hållbarhetsrisker vara grund för kort positionering.

Fonden beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut (miljörelaterade, sociala och personalrelaterade samt negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor). Vissa verksamheter exkluderas från investeringar av anledningen att de verksamheterna bedöms ha negativa konsekvenser för hållbarhetfaktorer till sin natur. För en lista över exkluderade verksamheter se RAM ONE:s Förköpsinformation om hållbarhet.

RAM:s investeringsuniversum uppdateras löpande. Vid uppdateringen beaktas delvis förändringar i internationella överenskommelser och normer. I de fall en investering i ett företag bedöms oförenlig med fondens hållbarhetsarbete exkluderas företaget från RAM:s lista för godkända investeringar.

Det är RAM:s samlade bedömning att integrering av hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen över tid kommer att ha en positiv inverkan på fondens avkastning. Det kan dock inte uteslutas att i fonden kan gå miste om finansiellt attraktiva investeringar som exkluderas av hållbarhetsskäl.

Hållbarhet i ägararbetet
Diskussion och kommunikation med bolagens ledningsgrupper är en central del av RAM:s analysprocess, eftersom den ger investeringsorganisationen insikter om ledningens kvalitet, affärsmodell, finansiella strategi och framtida affärsmöjligheter. Genom att förstå hur hållbarhet integreras i företagens långsiktiga strategi och beslutsprocess kan RAM utvärdera potentiella riskfaktorer, kommunicera egna åsikter och vid behov rekommendera förändringar. För mer information om RAM:s arbete med hållbarhet i ägararbetet, vänligen se Bolagets PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Resurser och åtaganden för hållbarhet
RAM använder sig främst av intern kompetens i hållbarhetsarbetet. Alla portföljförvaltare och analytiker har grundläggande kunskaper i att analysera hållbarhetsfaktorer. Fondens förvaltare utgår vid analysen från ett flertal datakällor. Bolagens egen information som årsredovisningar och hållbarhetsrapporter utgör grunden, men även externa analyskällor och informationstjänster såsom till exempel Bloomberg används.
I de fall vi inte har tillräcklig kunskap om en specifik nyckelfaktor inom hållbarhet, utbildas investeringsorganisationen externt och/eller inhämtar relevant information från exempelvis konsulter och andra motparter.

Vill du veta mer?
RAM:s hållbarhetsarbete beskrivs i en årlig rapport som sammanställs till UNPRI – FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar. För mer information besök UNPRI:s hemsida. Hållbarhetsöversikten uppdateras minst årligen och senast den 1 april.

Mer information om RAM ONE och dess hållbarhetsarbete finns i fondens informationsbroschyr, halv- och helårsrapport, hållbarhetsrapport, policy för integrering av hållbarhetsrisker samt Standard för hållbarhetsinformation (se nedan). Information om fonden återfinns även i fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Alla dokument kan beställas hos RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och Rational Asset Management – Equity Long/Short och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.