Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi

RAM ONE AB tillämpar en investeringsprocess med stark fundamental orientering – aktiekursen för ett bolag bestäms över tiden av bolagets underliggande avkastningsförmåga.

RAM ONEs placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad long/short global equity fond, som för närvarande har ett huvudsakligt fokus på Norden.

Fonden har en multi-strategy-inriktning, vilket innebär att fondens sammansättning huvudsakligen utgörs av långa och korta riktningsorienterade positioner. Kvantitativa strategier – relativa positioner och risk arbitrage-positioner tillämpas också i mindre omfattning. Fonden utnyttjar blankningar och olika derivatstrategier i förvaltningen.

Fondens mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen. För en investerare kan en placering i fonden leda till att avkastningen höjs samtidigt som risknivån i portföljen sänks.

Fondens medel får vara placerade i svenska och utländska överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto hos kreditinstitut. RAM ONE placerar huvudsakligen i börsnoterade värdepapper och derivat av dessa.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.