Teckning och inlösen av andelar

Teckning av andelar sker hos RAM ONE AB den sista bankdagen i varje månad

Anmälan om teckning skall vara Bolaget tillhanda senast två bankdagar före sista bankdagen i månaden. Anmälan som inkommer vid senare tidpunkt kan godkännas av Bolaget, dock endast under förutsättning att teckningslikviden erläggs i tid. Samtliga anmälningar behandlas med iakttagande av likabehandlingsprincipen.

Teckningsbeloppet ska finnas på Fondens teckningskonto senast två bankdagar före teckningsdagen.

RAM ONE AB marknadsför två andelsklasser i fonden RAM ONE:

  • Andelsklass A: Icke utdelande ISIN kod: SE0001956350
  • Andelsklass B: Utdelande ISIN kod: SE0006091484

Minimibeloppet i ovanstående andelsklasser uppgår enligt fondbestämmelserna till 1 miljoner kronor för ny andelsägare och till 100 tusen kronor för befintliga andelsägare.

Fondandelsägare kan begära inlösen per sista bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara Bolaget tillhanda senast tio bankdagar före sista bankdagen i månaden.

Mer information om RAM ONE  finns i  Fondens faktablad, informationsbroschyr, fondbestämmelser, halv- och helårsrapport vilka kan beställas kostnadsfritt hos RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00. Anmälningssedel och uttagssedel samt samt övrig information kan också beställas hos RAM ONE AB.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vänligen scrolla längst ned på sidan för fullständig riskinformation.

Bloomberg ticker: RAMONE1 SS

  • Skriv eventuellt meddelande samt vilken information du eftersöker

  • RAM ONE AB följer dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) för hantering av dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur RAM ONE AB behandlar dina uppgifter och dina rättigheter, vänligen klicka här.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.