Teckning och inlösen av andelar

Teckning av andelar sker hos RAM ONE AB den sista bankdagen i varje månad

Anmälan om teckning skall vara Bolaget tillhanda senast två bankdagar före sista bankdagen i månaden. Anmälan som inkommer vid senare tidpunkt kan godkännas av Bolaget, dock endast under förutsättning att teckningslikviden erläggs i tid. Samtliga anmälningar behandlas med iakttagande av likabehandlingsprincipen.

Teckningsbeloppet ska finnas på Fondens teckningskonto senast två bankdagar före teckningsdagen.

RAM ONE AB marknadsför två andelsklasser:

  • Andelsklass A: Icke utdelande ISIN kod: SE0001956350
  • Andelsklass B: Utdelande ISIN kod: SE0006091484

Minimibeloppet i ovanstående andelsklasser uppgår enligt fondbestämmelserna till 1 miljoner kronor för ny andelsägare och till 100 tusen kronor för befintliga andelsägare.

Fondandelsägare kan begära inlösen per sista bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara Bolaget tillhanda senast tio bankdagar före sista bankdagen i månaden.

Mer information om RAM ONE  finns i  Fondens faktablad, informationsbroschyr, fondbestämmelser, halv- och helårsrapport vilka kan beställas hos RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00. Anmälningssedel och uttagssedel samt samt övrig information kan också beställas hos RAM ONE AB.

Bloomberg ticker: RAMONE1 SS

  • Skriv eventuellt meddelande samt vilken information du eftersöker

  • RAM ONE AB följer dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) för hantering av dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur RAM ONE AB behandlar dina uppgifter och dina rättigheter, vänligen klicka här.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.