Nyheter

Nyheter

RAM – ägarförändring

RAM Rational Asset Management AB, som är ägare till fondbolaget RAM ONE AB vilken förvaltar specialfonden RAM ONE och UCITS-fonden RAM Equity long/short, kommer att göra följande förändringar.

Sven Nyman, grundare och huvudägare av RAM överlåter sin ägarandel till bolagets VD och tillika medgrundare Erik Edholm. Överlåtelsen förutsätter sedvanlig ägarprövning av Finansinspektionen. Sven kommer att lämna sina befattningar inom bolagen under året.  I samband med denna förändring kommer han att lösa sina andelar i fonderna vid kommande månadsskifte.

”Jag lämnar över stafettpinnen till Erik och ser fram emot att se bolaget vidareutvecklas under hans fortsatta ledning.  Vi grundade RAM 2002. Fonden RAM ONE, som är Sveriges äldsta existerande hedgefond med aktieinriktning, står nu på all time high.  Jag kommer med mitt starka intresse för finansmarknader och företagande vara aktiv dels i förvaltningen av mitt eget kapital dels i vissa styrelseuppdrag” säger Sven Nyman

”Efter att ha jobbat nära Sven i 23 år, först på Investor och sedan på RAM, kommer det att kännas tomt att inte ha honom som dagligt bollplank, men jag är tacksam för den tid som Sven och jag arbetat ihop. Jag är övertygad om att vi på RAM har mer att ge och ser fram emot att tillsammans med resten av teamet ta nästa steg på utvecklingskurvan. Vi avser att fortsätta att arbeta enligt samma principer med fundamental analys som ledstjärna och att vidareutveckla förvaltningen med målsättningen att nå en fortsatt hög riskjusterad avkastning. Majoriteten av mitt personliga kapital är och förblir placerat i fonden RAM ONE” säger Erik Edholm

Stockholm 2020-06-05

För eventuella frågor kontakta Erik Edholm på 0730601188 eller erik.edholm@ram.se

 

Fond Månad Innevarande år Datum
RAM ONE – Andelsklass A +5.49% +0.28% 2020-05-31
RAM ONE – Andelsklass B (utdelande) 1 +5.49% +0.28% 2020-05-31

 Detaljerad avkastningsdata RAM ONE

1 Redovisade avkastningssiffror är beräknade med återlagd utdelning

 

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och Rational Asset Management – Equity Long/Short och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i RAM ONE eller Rational Asset Management – Equity Long/Short. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.