Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsöversikt - RAM ONE AB

Hållbarhet för oss

RAM ONE AB är en svensk oberoende förvaltare som grundades 2002 då fonden RAM ONE lanserades. Vår Investeringsfilosofi, vilken finns beskriven i fondens prospekt, har en stark fundamental orientering med utgångspunkt i de enskilda företagen och dess värdering. Analysen syftar till att identifiera företagsspecifika långa och korta positioner med potential till attraktiv riskjusterad avkastning.

Det är vår övertygelse att analys av hållbarhetsfaktorer bidrar till bättre riskjusterad avkastning, varför de bolag RAM positionerar sig lång i är bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. RAM undertecknade UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, sommaren 2015, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. UNPRI:s sex principer utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete. För mer information besök www.unpri.org. RAM ONE AB följer även Fondbolagens Förenings riktlinjer kring marknadsföring och information om hållbarhet samt Fondbolagets Förenings ”Standard för hållbarhetsinformation”.

Hållbarhet i investeringsprocessen

RAM:s fundamentala ansats inbegriper analys av hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. De företag som kan komma i fråga för långa positioner har en tydlig och verifierbar hantering/policy för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. Intressanta investeringsobjekt har dessa frågor hanterade på ett förtroendegivande sätt och det blir därmed ett investeringskriterium. För korta positioner kan bristande hantering/policy för hållbarhetsfrågor och/eller brister i bolagsstyrning vara grund för positionering.

RAM exkluderar inte sektorer/segment per se. Bolagets grundläggande inställning kring omdiskuterade produkter och tjänster är först och främst huruvida det är inom ramen för legal verksamhet i Sverige eller ej. RAM:s investeringsuniversum uppdateras minst helårsvis där Bolagets senaste uppdatering genomfördes i januari 2019. Vid uppdateringen beaktas delvis förändringar i internationella överenskommelser och normer. I de fall ett portföljbolag bedöms bryta mot lagen exkluderas bolaget från RAM:s lista för godkända investeringar. I RAM:s senaste uppdatering exkluderades inget portföljbolag på grund av ovan.

Hållbarhet i ägararbetet

Diskussion och kommunikation med bolagens ledningsgrupper är en central del av RAM:s analysprocess, eftersom den ger investeringsorganisationen insikter om ledningens kvalitet, affärsmodell, finansiella strategi och framtida affärsmöjligheter. Genom att förstå hur hållbarhet integreras i företagens långsiktiga strategi och beslutsprocess kan RAM utvärdera potentiella riskfaktorer, kommunicera egna åsikter och vid behov rekommendera förändringar. Det är dock viktigt att notera att RAM inte tar en aktivistroll i sina investeringar.

För mer information om RAM:s arbete med hållbarhet i ägararbetet, vänligen se Bolagets PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG.

Hållbarhets- och Temafonder

Vår investeringsfilosofi och vårt arbetssätt kring hållbarhetsfrågor gäller samtliga fonder och förvaltare hos oss. Vi separerar inte detta arbete till enskilda hållbarhetsfonder eller så kallade etiska fonder.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

RAM använder sig främst av intern kompetens i hållbarhetsarbetet. Alla portföljförvaltare och analytiker har grundläggande kunskaper i att analysera hållbarhetsfaktorer. I de fall vi inte har tillräcklig kunskap om en specifik nyckelfaktor inom hållbarhet, utbildas investeringsorganisationen externt och/eller inhämtar relevant information från exempelvis konsulter och andra motparter. Uppföljning av Bolagets hållbarhetsarbete sker löpande och årligen. Bolaget följer årligen upp fondens investeringsuniversum och beaktar eventuella förändringar.

RAM:s hållbarhetsarbete beskrivs i en årlig rapport som sammanställs till UNPRI – FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar. För mer information besök www.unpri.org. Hållbarhetsöversikten uppdateras minst årligen och senast den 1 april.

Vill du veta mer?

Mer information om RAM ONE och dess hållbarhetsarbete finns i fondens informationsbroschyr, halv- och helårsrapport, hållbarhetsrapport samt i bolagets “Standard för hållbarhetsinformation” (se nedan). Information om fonden återfinns även i fondens faktablad och Fondbestämmelser. Alla dokument kan beställas hos RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.