Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsöversikt - RAM ONE AB

Hållbarhet för oss

RAM ONE AB (RAM) är en svensk oberoende förvaltare som grundandes 2002 då fonden RAM ONE lanserades. Vår investeringsfilosofi, vilken finns beskriven i vårt prospekt, har en stark fundamental orientering med utgångspunkt i de enskilda företagen och dess värdering. Analysen syftar till att identifiera företagsspecifika långa och korta positioner med potential till attraktiv riskjusterad avkastning.

Det är vår övertygelse att analys av hållbarhetsfaktorer bidrar till bättre riskjusterad avkastning och att hållbarhetsanalys är en central del av investeringsprocessen. RAM undertecknade 2015 UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. UNPRI:s sex principer utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete. För mer information besök
UNPRI:s hemsida.

RAM:s styrelse har antagit en Policy för integrering av hållbarhetsrisker som är ramverket i bolagets hållbarhetsarbete. I policyn beskrivs hur analysen av hållbarhetsrisker integreras i investeringsprocessen samt hur investeringsbesluts potentiella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas.

Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem har anpassats för att främja en sund och effektiv riskhantering, innefattande hållbarhetsrisker. Bolagets ersättningspolicy är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker i enlighet med artikel 5 i Disclosureförordningen genom att ersättningsstrukturen inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker. Vid bedömningen av de anställdas rörliga ersättningar ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas, där bl. a efterlevnad av bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker ingår som ett utvärderingskriterium. För mer information kring Bolagets ersättningssystem se Ersättningssystem RAM ONE AB.

Mer hållbarhetsinformation för fonden RAM ONE återfinns under Hållbarhetsinformation – RAM ONE.