Ägarpolicy

RAM som ägare

Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens och de diskretionära förvaltningsuppdragens placeringsinriktning och risk.

I de bedömningar som ska ligga till grund för investeringar ska Bolaget beakta hur väl så kallade ESG (Environmental, Social and Corporate Goverance) frågor hanteras i respektive företag. Bolaget söker inte att påtaga sig en ägarroll eftersom investeringarna inte är av sådan storlek att fonden i det typiska fallet blir bland de största aktieägarna. Vidare anser Bolaget, givet att fondens kapital inte är av permanent karaktär, att det inte vore seriöst att deltaga i valberedningar och styrelsearbete. I normalfallet kommer fonden ej heller att vara representerad på bolagsstämmor. Bakgrunden till detta ställningstagande är att det skulle försvåra en effektiv förvaltning av fonden att aktivt deltaga i så kallade ägarfrågor.