Aktivitetsgrad i fondförvaltningen

Aktivitetsgrad i fondförvaltningen

RAM ONE 

RAM ONE  är en aktivt förvaltad fond som  har en absolut målsättning gällande avkastning. Aktivt förvaltade fonder kan antingen ha som målsättning att överträffa avkastningen hos ett jämförelseindex eller att generera avkastning i absoluta tal dvs. att fonden har som målsättning att skapa en positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas.

Fondens mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital, med en balanserad risknivå och oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden har därför inget relevant jämförelseindex.

För en investerare kan en placering i fonden leda till att avkastningen höjs samtidigt som risknivån i portföljen sänks.

 

RAM Long Active Value

RAM Long Active Value är en aktivt förvaltad fond som syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt.

Aktivt förvaltade fonder kan antingen ha som målsättning att överträffa avkastningen hos ett jämförelseindex eller att generera avkastning i absoluta tal dvs. att fonden har som målsättning att skapa en positiv avkastning oavsett hur marknaden utvecklas.

Fonden förvaltats aktivt och har SIXRX som jämförelseindex. SIX RX tillhandahålls av en administratör (SIX Financial Information Nordic AB) som ingår i det register som avses i artikel 36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 (Benchmarkförordningen).

Med anledningen av att fonden inte funnits i minst två år, anges ännu inget aktivitetsmått på aktiv risk.

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.