Bästa möjliga resultat

Portföljtransaktioner

AIF förvaltare är enligt Finansinspektionens regelverk och EU-kommissionens delegerade förordning 231/2013 skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat när denne utför en portföljtransaktion eller placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda.

Härmed avses AIF-förvaltarens skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de Fonder bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, När Bolaget utför en portföljtransaktion, tar Bolaget hänsyn till följande faktorer:

  • priset och tillhörande kostnader;
  • snabbhet och sannolikhet av både utförande och avveckling;
  • transaktionens storlek och art samt dess påverkan på marknaden;
  • andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Bolaget beaktar dessa faktorer vid tidpunkten för utförandet utifrån mål, placeringsinriktning och riskprofil för Fonden, det finansiella instrumentet ifråga och rådande marknadsomständigheter.

Bolaget kommer normalt vid utförande av portföljtransaktioner att söka åstadkomma det bästa möjliga resultatet i form av det totala beloppet som ska betalas eller erhållas av fonderna RAM ONE  och RAM Long Active Value och de diskretionära förvaltningsuppdragen.

RAM ONE AB har upprättat interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av motparter ska ske.

Andelsägare kan få tillgång till Bolagets interna regler om bästa möjliga resultat vid förfrågan samt vilka motparter som RAM ONE AB använder för utförande av portföljtransaktioner