Ersättningssystem

Ersättningssystem

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och AIFM-förordningen ska Bolaget offentliggöra information om Bolagets ersättningspolicy och dess tillämpning. Informationen offentliggörs en gång per år i samband med offentliggörande av årsberättelsen för fonden RAM ONE och årsredovisningen för RAM ONE AB.

Styrelsen i RAM ONE AB har antagit en ersättningspolicy vilken bygger på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem och alternativa investeringsfonder samt beaktat riktlinjer från ESMA. Policyn skall främja en effektiv riskhantering, gynna bolagets långsiktiga intressen samt förhindra ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Bolaget har gjort en analys över samtliga anställda och identifierat risktagare och särskilt reglerad personal. Vidare analyseras risker som är kopplade till ersättningssystemet samt eventuella intressekonflikter.

Bolaget ska ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar och de fasta delarna ska vara marknadsmässiga samt tillräckliga så att den rörliga delen ska kunna bestämmas till noll. Möjligheten till rörlig ersättning baseras bl. a på följande kriterier; Bolagets resultat, den anställdes bidrag till Bolagets intjäningsförmåga, kundvård, management uppgifter, utbildningsinsatser, revisionsresultat och efterlevnad interna och externa regler. Kriterierna varierar beroende på personalkategori inom Bolaget. Hänsyn tas alltid till Bolagets finansiella ställning inklusive analys av kapitaltäckningskrav etc. Det finns ett även ett tak för hur stora de rörliga delarna kan bli i förhållande till den fasta ersättningen.

Styrelsens ordförande ska årligen göra en oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningssystem samt bereda styrelsebeslut om rörliga ersättningar samt ersättning till verkställande ledning.

Kostnadsförd total ersättning för 14 anställda uppgår till 15,1 mkr för 2019 varav 2,6 mkr i rörlig ersättning. (exklusive sociala kostnader). I enlighet med Bolagets ersättningspolicy innehålls 60 procent av rörlig ersättning till särskild reglerad personal vilken skjuts upp under tre år.  Den innehållna ersättningen kan komma att utbetalas med lika delar under de nästkommande tre åren om styrelsen i sin årliga utvärdering finner det motiverat med hänsyn till Bolagets finansiella situation, den anställdes resultat och beaktade av eventuella incidenter. Den uppskjutna delen av ersättningen kan även falla bort helt av samma skäl. Total uppskjuten ersättning uppgår per 2019-12-31 till 10,8 mkr (exklusive sociala kostnader) och avser åren 2016-2019.

Bolaget ska även se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal består av andelar i den alternativa investeringsfonden som den anställde utför arbetsuppgifter för. Detta tillämpas på både rörlig ersättning som skjuts upp och rörlig ersättning som inte skjuts upp. Detta gäller oavsett om den rörliga ersättningen har skjutits upp eller inte. Den anställde får inte förfoga över tilldelade andelar under minst ett år efter det att äganderätten till andelarna har gått över till den anställde. Hänsyn till fondbestämmelser avseende lägsta teckningsbelopp ska beaktas.

För räkenskapsåret 2019 finns det inga utbetalda avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar till nyanställda.

Bolagets funktion för regelefterlevnad ska årligen granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn och rapportera resultatet till styrelsen i RAM ONE AB.

Bolaget har beaktat offentliggörande avseende ersättningar med hänsyn till Bolagets storlek, verksamhet och interna organisation.

För övrig information om ersättningar hänvisas till RAM ONE ABs årsredovisning