Information om marknadssonderingar

Information om marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs i syfte att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln. Genomförande av marknadssonderingar kan kräva att marknadsaktörer lämnar insiderinformation lämnas till potentiella investerare. Det anses legitimt att lämna insiderinformation när insiderinformationen lämnas som ett normalt led i fullgörandet av en persons tjänst, verksamhet eller åligganden. Bestämmelserna om marknadssonderingar ställer även krav på att mottagaren själv ska göra en bedömning huruvida den mottagna informationen är insiderinformation eller ej.

RAM ONE AB ( Bolaget) har upprättat riktlinjer avseende upptäckande och förhindrande av marknadsmissbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning, (EU) nr 596/2014, om marknadsmissbruk (”MAR”). Mottagaren ska i enlighet med gällande regler säkerställa att marknadsaktörer får information om vem på Bolaget som har utsetts till mottagare  av förfrågningar och information avseende marknadssonderingar. RAM ONE AB har därmed utsett två kontaktpersoner för marknadssonderingar, ansvarig förvaltare Erik Edholm och analyschefen Anders Hansson.