Övrig information till andelsägare

Övrig information

Andelsägare kan bl a erhålla information om RAM ONE genom Fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Bolaget upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse för RAM ONE som kostnadsfritt tillställs de andelsägare som så begär. Samliga andelsägare erhåller ett årsbesked där andelsägarens kostnader redovisas. Vidare upprättar Bolaget varje kvartal en rapport avseende Fondens utveckling och risk, som tillställs samtliga andelsägare. Dessutom skickas varje månad ett kontoutdrag samt ett kortfattat månadsbrev innehållande Fondens värdeutveckling och risk.

Andelsägare kan även på begäran erhålla ytterligare information om:

Intressekonflikter, Incitament, Ersättningsregler, Bästa möjliga resultat samt vilka motparter som RAM ONE AB använder.