Penningtvättslagen

Penningtvätt

De åtgärder mot penningtvätt som RAM ONE AB måste vidta bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2009 genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Reglerna innebär bland annat att RAM ONE AB ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna anger även vilka åtgärder Bolaget måste vidta för att kontrollera identiteten hos nya eller befintliga kunder, d.v.s. skyldigheten att uppnå kundkännedom. Andelsägare måste därför fylla i och underteckna en anmälningsblankett samt skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (respektive vidimerad kopia av registreringsbevis för juridisk person och ID handlingar på ägare över 25% ) samt ifyllt kundformulär och självcertifieringsdokument innan fondandelar får tecknas.

Penningtvättslagen gäller även retroaktivt, vilket innebär att kunder som varit andelsägare i RAM ONE redan innan lagen trädde ikraft ska identifieras.