Penningtvättslagen

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

De åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som RAM ONE AB måste vidta bygger på EU:s penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2017 genom lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ( PTL) samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

RAM ONE AB har skyldighet att inhämta information om alla andelsägare för att bl.a förstå ursprung till medel, syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som andelsägarna vill utföra. Reglerna anger även vilka åtgärder Bolaget måste vidta för att kontrollera identiteten hos andelsägare och huvudmän, d.v.s. skyldigheten att uppnå kundkännedom. Nedan anges vilka dokument Bolaget måste erhålla för att kunna behandla ansökan om teckning av andelar i fonden RAM ONE.

Privatpersoner/ fysiska personer bifogar:
* Anmälningsblankett
* Formulär för kundkännedom
* Vidimerad kopia av andelsägarens ID-handling
* Om andelsägaren är folkbokförd utomlands bifogas vidimerad el eller gas räkning.
* Om andelsägaren är omyndig bifogas vidimerade ID handlingar av förmyndare/vårdnadshavare.
* Självcertifieringsdokument för skatterättslig hemvist

Juridiska personer bifogar:
* Anmälningsblankett
* Formulär för kundkännedom
* Aktuellt registreringsbevis
* Vidimerad kopia av behöriga firmatecknares samt verkliga huvudmäns ID-handlingar
* Ev vidmierad fullmakt/signaturlista
* Självcertifieringsdokument för skatterättslig hemvist

Den information som RAM ONE AB erhåller behandlas konfidentiellt och omfattas av GDPR.

Vänligen notera att vi inte kan handlägga en ansökan om teckning eller inlösen av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan pga. bestämmelser i PTL.