Principer för aktieägarengagemang

Principer för aktieägarengagemeng

Den 10 juni 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft. Den bygger på ett EU-direktiv som har till syfte att öka engagemanget hos aktieägare och företagsledning samt motverka kortsiktiga risktaganden i noterade aktiebolag. RAM One AB:s styrelse har upprättat Principer för aktieägarengagemang som riktlinje för hur RAM One AB agerar som ägare i de bolag som vi investerar i.

För oss på RAM One AB är hållbarhet i ägararbetet en viktig del av förvaltningsuppdraget. Vårt mål med förvaltningen är alltid att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk. För att läsa mer om hur Fondbolaget agerar som ägare, välkommen se dokument “Principer för aktieägarengagemang” nedan.