Nyheter

RAM upphör med förvaltningen av RAM ONE, RAM Equity Long/Short och RAM Long Active Value samt avvecklar verksamheten i RAM ONE AB

Styrelsen i RAM ONE AB, som förvaltar AIF-fonderna RAM ONE, RAM Long Active Value och, via ett diskretionärt förvaltningsuppdrag, UCITS-fonden RAM Equity Long/Short har i dag beslutat att upphöra med förvaltningen av samtliga fonder per 2023-08-31.

Fondandelsägare i AIF-fonderna kan lösa in sina fondandelar antingen 2023-07-31 eller 2023-08-31. Förvaltningen av eventuellt kapital som andelsägare inte väljer att lösa in kommer i förekommande fall att övertas av förvaringsinstitutet SEB.

UCITS-fonden, RAM Equity Long/Short stänger per idag för insättningar och uttag i enlighet med regelverket för stängning av fonder i Luxemburg. Fonden likvideras med målsättningen att fondandelsägarna kommer att få sitt kapital utbetalt i början av september. Fondens innehav kommer att stängas succesivt under likvidationsprocessen.

Ägarna till RAM ONE AB, som har ett betydande kapital investerat i de tre fonder som fondbolaget förvaltar, kommer att lösa in samtliga andelar i AIF-fonderna per 2023-08-31 och delta i likvidationsprocessen för UCITS-fonden.

Förvaltarna har reducerat riskerna väsentligt i fonderna och kvarvarande fondinnehav är likvida och omsättningsbara samt kommer att stängas successivt under sommaren.

”RAM Rational Asset Management startade sin verksamhet i augusti 2002. Under de gångna 21 åren har vi haft perioder som varit bra, och andra mindre bra risk- och avkastningsmässigt. De senare åren har vi dock inte förmått skapa den riskjusterade avkastning som våra kunder och vi själva förväntat oss. Som en konsekvens av detta har det förvaltade kapitalet, och bolagets intäkter, minskat till en nivå då det av ekonomiska skäl inte längre går att motivera att behålla en förvaltningsorganisation av den storlek och kvalitet som vi anser nödvändigt för att bedriva en kvalificerad förvaltning. Vi väljer därför att upphöra med förvaltningen av våra fonder, returnera kapitalet till våra fondandelsägare samt att avveckla den tillståndspliktiga verksamheten i RAM ONE AB.

Vi vill tacka våra fondadelsägare för det förtroende de givit oss under åren.”

Erik Edholm, VD och grundare av RAM Rational Asset Management AB samt RAM ONE AB

Fonden RAM ONE är med 21 års verksamhet den svenska hedgefond som funnit längst och har sedan starten avkastat 104% till en förhållandevis låg risknivå. Den värdebaserade långa fonden RAM Long Active Value som startades under hösten 2022 har avkastat 15% sedan starten.

Stockholm, 2023-07-03

Styrelsen RAM ONE AB

För eventuella frågor kontakta:
VD Erik Edholm på, erik.edholm@ram.se, eller 0730-601188
Vice VD Johanna Strömqvist, johanna.stromqvist@ram.se,  eller 0730-601172

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och PRIIP KID faktablad på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.