Nyheter

RAM lanserar RAM Long Active Value - en lång aktiefond med värderingsfokus

Efter många års uppgång har de finansiella marknaderna råkat ut för en betydande motvind. Kriget i Ukraina blev den katalysator som sent omsider medförde kraftiga fall på världens finansiella marknader. Priset på i princip samtliga tillgångar har fallit. Aktier, onoterade bolag och obligationer har sjunkit i värde parallellt på ett sätt som inte skett på många år. RAM:s fonder har på intet sätt varit förskonade. Fondernas andelsägare har drabbats hårt när i princip samtliga långa innehav värderats ned rejält.

Nedgångarna på börserna har varit breda och liten hänsyn har tagits till fundamentala faktorer såsom värdering och kassaflöden. Sannolikheten att börsvinnarna från det senaste decenniet, i form av tillväxtorienterade och i många fall skuldsatta bolag, skall ta täten upp igen när nedgångarna så småningom stannar av har minskat väsentligt. Förvaltarna inom RAM har agerat och successivt förändrat portföljkompositionen så att de långa positionerna i än högre utsträckning än tidigare består av bolag som är synnerligen attraktivt värderade enligt traditionell fundamental analys. Förutsättningarna för att de upparbetade förlusterna skall kunna tas tillbaka är därför goda.

Samtidigt finns det för närvarande ovanligt många intressanta investeringsmöjligheter och det kan vara av intresse för ett flertal olika investerare att öka risknivån relativt vad som är möjligt och önskvärt i specialfonden RAM ONE eller UCITS-fonden RAM Equity Long Short.

RAM lanserar därför RAM Long Active Value, RAM LAV, som är en lång svensk aktiefond med fokus på fundamental värdering. Målsättningen är att denna fond skall uppnå högre avkastning än börsen till lägre risk. Historiska simuleringar har givit mycket goda resultat och förvaltarnas bedömning är att detta kommer att gälla i än högre grad framgent. Fonden kommer att förvaltas av samma team som förvaltar specialfonden RAM ONE och UCITS-fonden RAM Equity Long Short. Bolagets analyschef, tillika delägare, Anders Hansson och huvudägare Erik Edholm kommer att vara ansvariga förvaltare.

Fonden kommer att vara öppen för såväl privata investerare som institutioner och en utdelande andelsklass kommer att erbjudas för den som så önskar.

I samband med att RAM LAV öppnar vid det kommande månadsskiftet kommer Erik Edholm och Anders Hansson samt övriga i investeringsorganisationen att investera ett betydande belopp i den nya fonden.

Kortfattade fondfakta RAM LAV
Målgrupp: Privatpersoner, stiftelser och finansiella institutioner.
Fondstruktur: Svensk specialfond/AIF med möjlighet att variera exponering mellan 90% och 100%. Maximal exponering i enskild emittent är 15%.
Avgift: Fast avgift om 1,3% och kollektiv resultatbaserad avgift om 15% relativt SIX RX.
Likviditet: Månatlig.
Andelsklasser: Icke utdelande och utdelande.
Enligt SFDR kommer fonden liksom RAM:s övriga fonder att miljöklassas enligt artikel 8 vilket innebär att det är en grön fond.

För information och faktablad se www.ram.se. Informationsbroschyr kan beställas via info@ram.se.

Anders Hansson, anders.hansson@ram.se, 08-508 918 78
Erik Edholm, erik.edholm@ram.se, 08-508 918 88

 

 

 

Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short eller RAM Long Active Value återfår hela det insatta kapitalet. Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Denna hemsida innehåller information om RAM ONE, Rational Asset Management – Equity Long/Short och RAM Long Active Value och är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av RAM ONE AB till hemsidans besökare att förvärva andelar i de fonder RAM ONE AB förvaltar. RAM ONE AB tillhandahåller inte sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i någon av de fonder som RAM ONE AB:s förvaltar och de risker som är förknippade därmed. För mer information om fonderna, vänligen se fullständiga informationsbroschyrer (prospects) och faktablad (KIID) på RAM ONE AB:s hemsida här. Du kan även kontakta info@ram.se eller +46 8 508 918 00.